• Карпів Любов

  голова Ради учнівського самоврядування

 • Данилів Марія

  заступник голови Ради учнівського самоврядування

 • Мацяк Тетяна

  голова центру навчально-пізнавальної діяльності

 • Клим’юк Роксолана

  голова центру творчого розвитку

 • Мурашка Наталія

  голова центру спортивно-оздоровчої діяльності

 • Кабан Марія

  голова центру громадсько-корисної діяльності

 • Головна
 • Здобувачам освіти
 • Учнівське самоврядування

Структура системи самоврядування
Центру ПТО № 1

Мета

Виховання соціально-зрілої, творчої, ініціативної особистості.

Завдання

Формування громадянського ставлення до Батьківщини, людей, до самого себе, до навколишнього життя.

Принципи

Навчатися кращому життю через включення до кращих стосунків, розвиток самостійної активності, творчості, шляхом самовиховання, самоуправління, самоаналізу.

Статут

учнівського самоврядування
Центру професійно-технічної освіти № 1
м. Івано-Франківська

Загальні положення

 1. Учнівське самоврядування Центру ПТО № 1 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту навчального закладу.
 2. Учнівське самоврядування пропагує відносини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємодопомоги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

Мета і завдання учнівського самоврядування

 1. Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо собі, одноліткам навчальному закладу власній родині, своїй малій батьківщині, народові України.
 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів Центру ПТО № 1.
 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ учнівського життя, оволодівати наукою управління.
 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
 5. Прагнути узгодженості інтересів між учнями і дорослими.
 6. Будувати свою роботу на принципах самоврядування, гласності, демократії.
 7. Дотримуватись навчальних програм, слідкувати за успішністю учнів, відвідуванням занять, поведінкою учнів в навчальному закладу та за його межами.
 8. Допомагати організовувати фестивалі, конкурси, виставки, екскурсії, тематичні заходи, благодійні акції.
 9. Співпрацювати з профільними навчальними закладами, товариствами Червоного Хреста, соціальною службою та іншими громадськими організаціями.
 10. Надавати допомогу інженерно-педагогічним працівникам в організації конкурсів професійної майстерності, виставок технічної творчості, проведення олімпіад та проектів.

Члени об'єднання

 1. Членом учнівського самоврядування Центру може стати учень 1-3 курсу, який дотримується Положення об'єднання і мети об'єднання.
 2. Члени об'єднання гуртуються за своїми інтересами у гуртки, секції, центри, комісії підрозділи.
 3. Члени об'єднання мають право:
  • брати участь у виборах і бути обраними до Ради Центру ПТО № 1;
  • можуть висувати пропозиції щодо діяльності об'єднання та Ради Центру, вносити зміни і доповнення до різноманітних програм, роботи секцій, гуртків, творчих об'єднань;
  • організовувати заходи;
  • вільно виходити з об'єднання.

Структура учнівського самоврядування

 1. Структура учнівського самоврядування охоплює:
  • центри «Навчально-пізнавальний», «Громадсько-корисної діяльності», «Центр творчого розвитку», «Спортивно-оздоровчий центр», гуртки, малі ініціативні групи, секції, які створюються за ініціативою учнів, підпорядковуються Раді Центру, раду гуртожитку, учнівський профком.
 2. Загальні збори:
  • ухвалюють створення та ліквідацію об'єднання;
  • визначають основні напрямки роботи;
  • вирішують питання про емблему Ради.
 3. Керуючим і координуючим органом об'єднання є Рада учнів.
 4. До складу Ради учнів входять старости груп, голова учнівського профкому, голова ради гуртожитку, керівники центрів, гуртків, творчих об'єднань.
 5. Рада здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу в роботі центрів, гуртків, творчих об'єднань.
 6. Робота гуртків, центрів, творчих об'єднань здійснюється під керівництвом досвідчених фахівців.
 7. Засідання Ради учнів проводиться один раз на місяць.
 8. Рада учнів ухвалює новостворені гуртки, секції, творчі ініціативні групи і затверджує їх програму.

Органи управління учнівського самоврядування

 1. Найвищим органом об'єднання – є загальні збори.
 2. Загальні збори об'єднання скликають за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
 3. Загальні збори правомірні, якщо присутні більше половини членів об'єднання від встановленої норми представництва.
 4. Загальні збори приймають ухвали більшістю голосів відкритим або закритим голосуванням. Хід зборів ведеться протоколом.
 5. Рада – вищий орган, щодо віх виборних органів, членів об'єднань.
 6. До виняткових прав Ради належать:
  • обрання Голови Ради;
  • розподіл Функцій Ради між її членами;
  • заслуховування і затвердження звітів Голови.
 7. Кількість членів Ради визначається загальними зборами: обирається на один рік.
 8. Рада має право власною ухвалою вводити до свого складу на вакантні місця нових членів. При усуненні Голови, Рада має право обрати зі свого складу нового Голову.
 9. За порушення Положення Голова і члени Ради можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків ухвалою Ради, рішенням загальних зборів.
 10. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Ради відкритим голосуванням.
 11. Рада звітує по свою діяльність загальним зборам.
 12. Рада розглядає заяви членів об'єднання з питань діяльності об'єднання.
 13. Голова Ради обирається на один рік.
 14. Голова Ради має право приймати будь-які рішення і виконувати будь-які управлінські функції, що відповідають засадам Положення, крім ухвал функцій, що віднесені до компетенції Ради та загальних зборів членів об'єднання.
 15. Голова Ради представляє об'єднання в інших громадських організаціях та установах.
 16. Голова зобов'язаний:
  • забезпечувати своєчасне і якісне виконання ухвал загальних зборів та Ради об'єднання;
  • забезпечувати проведення загальних зборів, засідань Ради;
  • 2 рази на рік звітувати Раді про свою роботу.

Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування

 1. Рада учнівського самоврядування:
  • бере участь у складанні річного плану роботи навчального закладу;
  • координує роботу груп, доводить до них конкретні завдання діяльності;
  • контролює створення незалежних умов для навчання та дозвілля учнів;
  • контролює і організовує відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів; приймає рішення з найважливіших питань життя Центру у межах своєї компетентності;
  • вносить пропозиції адміністрації Центру ПТО №1, педагогічній раді з питань навчання та виховання;
  • бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;
  • веде контроль за дотриманням вимог в навчальному закладі;
  • проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;
  • організовує роботу центрів, гуртків, творчих об'єднань за інтересами;
  • співпрацює із старостатом.
 2. Старостат:
  • звітує про результати навчально-виховної роботи на групових зборах, засіданнях старостату та Раді Центру.
  • є безпосереднім зв'язковим між Радою, колективом групи та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення учнівської ради, центрів самоврядування).
 3. Учпрофком:
  • забезпечує захист прав та інтересів учнів;
  • контролює дотримання учнями Статуту Центру ПТО №1 (Правил для учнів);
  • здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам, учням з багатодітних сімей, учням-інвалідам, учням, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • пропагує умови страхування серед учнів;
  • здійснює контроль за діяльністю учнівської їдальні.
 4. Рада гуртожитку:
  • контролює виконання домашніх завдань, допомагає в організації роботи читального залу
  • організовує роботу груп консультантів з предметів для відстаючих у навчанні
  • організовує пошукову роботу, збір народознавчого матеріалу, вивчає традиції і звичаї українського народу
  • підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей, випуск стіннівок
  • проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (випуск сан бюлетенів, анкетування, дискусії)
  • контролює санітарний стан блоків, жилих кімнат, побутових, кімнат відпочинку; дотримання гігієнічного режиму, особисту гігієну учнів.
 5. Навчально-пізнавальний центр:
  • проводить роботу з вироблення учнів свідомого ставлення до навчання
  • організовує консультаційну допомогу з предметів, відробку академічної заборгованості із теоретичного та виробничого навчання
  • бере участь у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів
  • контролює виконання домашніх завдань
  • веде боротьбу з пропусками занять
  • збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожній групі
  • проводить рейди контролю за підготовкою до уроків (наявність конспектів, виконаних завдань, лабораторних робіт, рефератів, курсових)
  • висвітлює інформацію в газеті "Нам за вас соромно".
 6. Центр громадсько-корисної діяльності:
  • проводить профорієнтаційну роботу, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії
  • виховує готовність жити і діяти за принципами гуманізму, милосердя, добра, людяності
  • організовує зустрічі з цікавими людьми (" Університет цікавих зустрічей")
  • забезпечує гласність в діяльності учнівського самоврядування
  • налагоджує тісні стосунки з установами, організаціями, базовими підприємствами
  • розвиває у учнів вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик училищних газет та радіо
  • виховує свідоме і відповідальне ставлення до своїх обов'язків та прав, навики організаторської роботи в групових колективах.
 7. Центр творчого розвитку:
  • організовує естетичне виховання учнів
  • організовує змістовний відпочинок учнів в позаурочний час, залучаючи їх до проведення тематичних вечорів, днів відкритих дверей, святкових зустрічей, фестивалів, оглядів – конкурсів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів
  • розвиває творчі здібності учнів шляхом залучення до роботи в гуртках, секціях творчих об'єднаннях, ініціативних групах за інтересами
  • оформляє альбоми до пам'ятних дат, до конкурсів ( з правовиховної роботи, гуртожитків, бібліотек
  • залучає учнів до народної творчості, національної культури
  • залучає учнів до художньої самодіяльності (гуртки – хоровий, вокальний ансамбль дівчат, народні танці, естрадно-спортивний ансамблю "Спалах ", "група бального танцю та хіп-хопу ").
 8. Спортивно-оздоровчий центр:
  • забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров'я
  • пропагує здоровий спосіб життя ( антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми )
  • залучає учнів до спортивно – масової та фізкультурно – оздоровчої роботи
  • організовує роботу спортивних секцій, груп здоров'я
  • організовує загальні спортивно – оздоровчі заходи ("Дні здоров'я"). Туристичні екскурсії, участь у спартакіадах, туристичних походах.

Наша діяльність

1
3
7
10
4
5
2
14
13
12
11
65286169 679064409182800 3438817410092630016 o
71231230 2384883038505712 8915364577550532608 n
74527613 2581883321857779 5592168533174779904 n
71542934 2387287138265302 207833003596972032 n
71668634 2387286768265339 6854623764097794048 n
72182647 2387285914932091 2970280827931328512 n
IMG 7365